Öğretmenler Performans Notlarını Nasıl Vermelidir?

Öğrencilere Performans Notu Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Öğrenci, öğretmen ve velilerin başına bela olan performans
görevlerinin kaldırılacağına ilişkin bilgilendirme  yazısını daha önce
yazmıştım. MEB yönetmelikte gerekli değişikliği yaptı ve performans
görevlerini kaldırdı. Performans görevleri yerine, öğrencilere “Ders
etkinliklerine katılım” puanı verilmesi şeklinde yeni bir uygulama
getirildi.

Yönetmelikteki anlatım bozukluğu nedeniyle
öğrencilere ders ve etkinliklere katılım puanının nasıl verileceğine
ilişkin eğitim camiasında tereddütler oluştu. Sadece seçmeli derslerde
bu notun verileceği yönündeki yanlış algıyı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
bir yazı yayımlayarak giderdi. Ders  etkinliklerine katılım puanının
tüm dersler için geçerli olduğunu açıkladı.

Bu
gelişmeye rağmen bu notun hangi kriterlere göre verileceği, bir ölçek
kullanılıp kullanılmayacağı, kaç değerlendirme notu verileceği, buna
kimin karar vereceği, şubeler arasında  farklılık olup olamayacağı,
zümre kararı alınması gerekli olup olmadığı gibi bir çok hususta
tereddütler devam ediyor.

Tüm bu hususların mevzuatta
açık şekilde ifade edilmesi gerekirdi ancak yönetmelikte bunlara yönelik
açıklık yok. Bu nedenle Bakanlık bu konuda açıklayıcı bir yazı
göndermelidir. Bakanlığın böyle bir yazıyı göndermeme ihtimalini
düşünerek meslektaşlarıma yardımcı olabilmek adına kendi kanaatlerimi
paylaşmak isterim.

Her ne kadar yönetmelikte zümre
öğretmenler kurulu toplantılarında ders etkinliklerine katılımla ilgili
bir konu yer almasa da genel olarak burada ölçme değerlendirmeye ilişkin
konuların görüşülerek uygulama birlikteliği sağlanması gerektiğinden
gündemde ders etkinliklerine katılım konusuna yer verilmelidir.  Bu
toplantıda:

1.Yönetmelikte ders etkinliklerine en fazla 5
not verilebileceği hükmünden hareketle kaç not verileceği (Derslerin
niteliğine göre sayı belirlenmelidir)

2. Öğrencilerin
okul ve sınıf içindeki hangi etkinliklerine ve hangi kriterlere göre not
verileceği görüşülmeli ve karara bağlanmalıdır.

3. Değerlendirme için ortak bir ölçek geliştirilmelidir.

Örneğin
Türkçe dersinde öğrencilere 4 not verileceği, bunların; okuma, konuşma,
anlama ve yazma becerilerine yönelik olacağı kararları alınıp her bir
beceri için ölçek geliştirilebilir.Bu ölçeklerdeki kriterler dersin
kazanımlarından kolayca seçilebilir.

Öğretmenlerimizin
dikkat etmesi gereken husus; öğrencilere ek bir görev vermeyip
okulda/derste yapılan etkinlikler çerçevesinde bu değerlendirmenin
yapılmasıdır. Öğrenci çalışma kitaplarında yer alan amaca uygun
etkinlikler seçilip bunlar üzerinden değerlendirme yapılması en kolay
yol olacaktır.

Her ne kadar yönetmelikte yer almasa da
öğretmenlerimizin ders etkinliklerine katılım puanı vermede
kullandıkları değerlendirme ölçeğini idareye vermesi uygun olacaktır.
Yönetmelikte bu husus ta eksik düzenlenmiştir. Öğrenciye verilen notun
gerekçesini gösteren belge olması hukuki açıdan yararlıdır.

Ortaöğretim
kurumlarında da performans notlarının nasıl verileceğine ilişkin  sorun
yaşanmaktadır. Ortaöğretim kurumlarında. Son düzenlemeye
göre Performans çalışması “Ders programında öngörülen eleştirel düşünme,
problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma
sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak
paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel
veya grup çalışması” olarak tanımlanmıştır.

Liselerde,
öğrencilere her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir.
Bunlardan birisi yukarında tanımlanan performans çalışmasına, diğeri ise
öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına
göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir
performans puanı daha verilebilir.

Performans
çalışmasına ilişkin ikinci bir puan verilip verilmeyeceği hususunun,
öğrencilerin bireysel veya grup halinde yapacakları çalışmaların
öncelikle zümre öğretmenler kurulunda belirlenmesi ve bunların
değerlendirilmesi için ortak ölçekler geliştirilmesi, ölçeklerin idareye
teslimi konusunda benzer uygulama yapılmalıdır.

Doğan Ceylan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir